اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

معامله‌ی هفته

نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته از 16 ژانویه تا 20 ژانویه 2023
نمونه‌ای از تجارت‌های سودآور انجام شده توسط یکی از مشتری‌های AMarkets از 9 ژانویه تا 13 ژانویه 2023
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 2 ژانویه تا 6 ژانویه 2023
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 19 تا 23 دسامبر 2022
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 12 تا 16 دسامبر 2022
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 24 تا 24 اکتبر 2022
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 12 سپتامبر تا 16 سپتامبر 2022
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 29 آگوست تا 2 سپتامبر 2022
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته، از 1 تا 5 آگوست 2022