RAMM

امروز مانند یک حرفه‌ای شروع به معامله کنید

ما لیستی از موفقیت آمیزترین استراتژی‌های معاملاتی را گردآوری کرده ایم. می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید

نام
عملکرد کل
چارت قیمت
سن، هفته
1613% 126 کپی کردن
1420% 5 کپی کردن
805% 84 کپی کردن
695% 57 کپی کردن
612% 174 کپی کردن
495% 131 کپی کردن
453% 13 کپی کردن
395% 14 کپی کردن
370% 0 کپی کردن
334% 6 کپی کردن
321% 37 کپی کردن
222% 71 کپی کردن
220% 28 کپی کردن
207% 3 کپی کردن
177% 8 کپی کردن
143% 4 کپی کردن
136% 27 کپی کردن
131% 9 کپی کردن
128% 2 کپی کردن
119% 22 کپی کردن
119% 6 کپی کردن
119% 29 کپی کردن
116% 1 کپی کردن
109% 7 کپی کردن
97% 28 کپی کردن
91% 29 کپی کردن
90% 131 کپی کردن
85% 52 کپی کردن
82% 56 کپی کردن
73% 5 کپی کردن
73% 2 کپی کردن
71% 1 کپی کردن
70% 1 کپی کردن
69% 1 کپی کردن
65% 36 کپی کردن
62% 1 کپی کردن
59% 0 کپی کردن
57% 1 کپی کردن
55% 56 کپی کردن
55% 1 کپی کردن
55% 7 کپی کردن
55% 1 کپی کردن
51% 69 کپی کردن
50% 43 کپی کردن
48% 3 کپی کردن
47% 2 کپی کردن
44% 55 کپی کردن
44% 7 کپی کردن
44% 81 کپی کردن
42% 36 کپی کردن
42% 2 کپی کردن
41% 3 کپی کردن
40% 2 کپی کردن
40% 1 کپی کردن
39% 1 کپی کردن
37% 2 کپی کردن
36% 1 کپی کردن
36% 9 کپی کردن
32% 1 کپی کردن
31% 4 کپی کردن
29% 2 کپی کردن
29% 0 کپی کردن
29% 6 کپی کردن
29% 12 کپی کردن
27% 55 کپی کردن
25% 4 کپی کردن
23% 45 کپی کردن
22% 21 کپی کردن
22% 13 کپی کردن
19% 1 کپی کردن
19% 7 کپی کردن
18% 2 کپی کردن
18% 2 کپی کردن
18% 3 کپی کردن
17% 2 کپی کردن
16% 1 کپی کردن
15% 2 کپی کردن
15% 36 کپی کردن
15% 16 کپی کردن
14% 2 کپی کردن
14% 3 کپی کردن
14% 3 کپی کردن
13% 2 کپی کردن
13% 3 کپی کردن
13% 1 کپی کردن
12% 2 کپی کردن
12% 33 کپی کردن
11% 1 کپی کردن
11% 1 کپی کردن
11% 7 کپی کردن
11% 4 کپی کردن
11% 37 کپی کردن
10% 0 کپی کردن
10% 2 کپی کردن
10% 1 کپی کردن
10% 4 کپی کردن
9% 1 کپی کردن
9% 0 کپی کردن
9% 3 کپی کردن
9% 1 کپی کردن
9% 1 کپی کردن
7% 2 کپی کردن
7% 3 کپی کردن
7% 1 کپی کردن
7% 3 کپی کردن
7% 6 کپی کردن
6% 1 کپی کردن
6% 4 کپی کردن
6% 10 کپی کردن
6% 0 کپی کردن
6% 29 کپی کردن
6% 2 کپی کردن
6% 5 کپی کردن
6% 1 کپی کردن
5% 1 کپی کردن
5% 3 کپی کردن
5% 2 کپی کردن
5% 14 کپی کردن
5% 31 کپی کردن
4% 0 کپی کردن
4% 3 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 0 کپی کردن
4% 7 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 4 کپی کردن
4% 4 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
3% 1 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
3% 1 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
3% 3 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
3% 1 کپی کردن
2% 0 کپی کردن
2% 3 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
2% 2 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
2% 3 کپی کردن
2% 7 کپی کردن
2% 2 کپی کردن
2% 2 کپی کردن
2% 3 کپی کردن
2% 2 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 9 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 7 کپی کردن
1% 4 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 11 کپی کردن
1% 3 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 12 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 3 کپی کردن
0% 8 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 8 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 21 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 7 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 93 کپی کردن
-1% 11 کپی کردن
-1% 6 کپی کردن
-1% 2 کپی کردن
-1% 82 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 5 کپی کردن
-1% 8 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 13 کپی کردن
-2% 1 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 1 کپی کردن
-2% 74 کپی کردن
-2% 21 کپی کردن
-3% 7 کپی کردن
-3% 7 کپی کردن
-3% 0 کپی کردن
-3% 6 کپی کردن
-3% 21 کپی کردن
-3% 6 کپی کردن
-3% 7 کپی کردن
-3% 5 کپی کردن
-3% 2 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 1 کپی کردن
-4% 2 کپی کردن
-4% 1 کپی کردن
-4% 5 کپی کردن
-5% 0 کپی کردن
-5% 0 کپی کردن
-5% 1 کپی کردن
-5% 13 کپی کردن
-5% 4 کپی کردن
-6% 1 کپی کردن
-6% 8 کپی کردن
-6% 0 کپی کردن
-7% 1 کپی کردن
-8% 9 کپی کردن
-8% 0 کپی کردن
-8% 1 کپی کردن
-9% 2 کپی کردن
-9% 1 کپی کردن
-9% 1 کپی کردن
-9% 15 کپی کردن
-10% 1 کپی کردن
-10% 6 کپی کردن
-10% 1 کپی کردن
-10% 7 کپی کردن
-11% 6 کپی کردن
-11% 25 کپی کردن
-11% 2 کپی کردن
-11% 2 کپی کردن
-11% 0 کپی کردن
-12% 11 کپی کردن
-12% 0 کپی کردن
-12% 17 کپی کردن
-13% 1 کپی کردن
-13% 5 کپی کردن
-13% 21 کپی کردن
-15% 5 کپی کردن
-15% 2 کپی کردن
-15% 0 کپی کردن
-16% 4 کپی کردن
-16% 2 کپی کردن
-17% 19 کپی کردن
-18% 30 کپی کردن
-18% 7 کپی کردن
-18% 6 کپی کردن
-19% 7 کپی کردن
-19% 5 کپی کردن
-19% 12 کپی کردن
-20% 0 کپی کردن
-20% 6 کپی کردن
-20% 24 کپی کردن
-21% 9 کپی کردن
-22% 38 کپی کردن
-22% 9 کپی کردن
-22% 1 کپی کردن
-23% 7 کپی کردن
-24% 1 کپی کردن
-25% 6 کپی کردن
-25% 2 کپی کردن
-26% 9 کپی کردن
-28% 13 کپی کردن
-28% 6 کپی کردن
-29% 13 کپی کردن
-29% 4 کپی کردن
-30% 9 کپی کردن
-31% 11 کپی کردن
-31% 1 کپی کردن
-31% 1 کپی کردن
-31% 62 کپی کردن
-32% 15 کپی کردن
-35% 4 کپی کردن
-36% 3 کپی کردن
-37% 2 کپی کردن
-37% 7 کپی کردن
-37% 15 کپی کردن
-38% 7 کپی کردن
-38% 2 کپی کردن
-38% 4 کپی کردن
-39% 2 کپی کردن
-40% 6 کپی کردن
-41% 18 کپی کردن
-41% 2 کپی کردن
-43% 14 کپی کردن
-44% 1 کپی کردن
-44% 15 کپی کردن
-45% 2 کپی کردن
-49% 6 کپی کردن
-49% 5 کپی کردن
-53% 1 کپی کردن
-53% 1 کپی کردن
-55% 18 کپی کردن
-55% 11 کپی کردن
-56% 14 کپی کردن
-57% 1 کپی کردن
-58% 11 کپی کردن
-59% 3 کپی کردن
-59% 3 کپی کردن
-61% 7 کپی کردن
-63% 3 کپی کردن
-67% 5 کپی کردن
-68% 2 کپی کردن
-71% 2 کپی کردن
-72% 11 کپی کردن
-73% 1 کپی کردن
-75% 3 کپی کردن
-76% 74 کپی کردن
-76% 10 کپی کردن
-76% 8 کپی کردن
-76% 6 کپی کردن
-78% 4 کپی کردن
-79% 15 کپی کردن
-80% 2 کپی کردن
-81% 3 کپی کردن
-81% 20 کپی کردن
-81% 2 کپی کردن
-82% 30 کپی کردن
-82% 20 کپی کردن
-83% 0 کپی کردن
-85% 16 کپی کردن
-85% 48 کپی کردن
-86% 7 کپی کردن
-89% 5 کپی کردن
-93% 2 کپی کردن
-93% 16 کپی کردن
-93% 6 کپی کردن
-93% 7 کپی کردن
-93% 3 کپی کردن
-93% 5 کپی کردن
-94% 32 کپی کردن
-94% 1 کپی کردن
-95% 9 کپی کردن
-95% 9 کپی کردن
-95% 1 کپی کردن
-96% 7 کپی کردن
-97% 5 کپی کردن
-98% 6 کپی کردن
-98% 10 کپی کردن
-99% 10 کپی کردن
-100% 2 کپی کردن
-100% 17 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-100% 16 کپی کردن
-100% 6 کپی کردن
-100% 4 کپی کردن
-100% 11 کپی کردن
-101% 4 کپی کردن
-107% 4 کپی کردن
-113% 8 کپی کردن
-131% 4 کپی کردن
-133% 36 کپی کردن
-644% 19 کپی کردن
0% 6 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن

کل استراتژی ها: 539

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه