RAMM

امروز مانند یک حرفه‌ای شروع به معامله کنید

ما لیستی از موفقیت آمیزترین استراتژی‌های معاملاتی را گردآوری کرده ایم. می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید

نام عملکرد کل چارت قیمت سن، هفته
1574% 109 کپی کردن
885% 2 کپی کردن
783% 156 کپی کردن
601% 66 کپی کردن
484% 14 کپی کردن
456% 1 کپی کردن
391% 113 کپی کردن
363% 58 کپی کردن
338% 39 کپی کردن
293% 4 کپی کردن
226% 19 کپی کردن
210% 53 کپی کردن
178% 18 کپی کردن
155% 7 کپی کردن
129% 11 کپی کردن
111% 2 کپی کردن
109% 22 کپی کردن
97% 28 کپی کردن
94% 38 کپی کردن
93% 113 کپی کردن
88% 4 کپی کردن
83% 16 کپی کردن
73% 38 کپی کردن
65% 11 کپی کردن
61% 57 کپی کردن
57% 14 کپی کردن
54% 9 کپی کردن
53% 2 کپی کردن
50% 25 کپی کردن
45% 2 کپی کردن
44% 3 کپی کردن
44% 18 کپی کردن
43% 6 کپی کردن
42% 3 کپی کردن
40% 35 کپی کردن
37% 3 کپی کردن
36% 19 کپی کردن
33% 4 کپی کردن
29% 2 کپی کردن
28% 7 کپی کردن
28% 9 کپی کردن
27% 7 کپی کردن
26% 9 کپی کردن
25% 70 کپی کردن
25% 7 کپی کردن
24% 2 کپی کردن
24% 2 کپی کردن
21% 3 کپی کردن
20% 38 کپی کردن
19% 13 کپی کردن
19% 0 کپی کردن
19% 9 کپی کردن
19% 2 کپی کردن
18% 1 کپی کردن
18% 3 کپی کردن
18% 14 کپی کردن
16% 10 کپی کردن
15% 27 کپی کردن
14% 4 کپی کردن
13% 1 کپی کردن
12% 19 کپی کردن
9% 37 کپی کردن
9% 3 کپی کردن
9% 0 کپی کردن
9% 2 کپی کردن
8% 11 کپی کردن
8% 0 کپی کردن
8% 8 کپی کردن
7% 0 کپی کردن
7% 20 کپی کردن
7% 19 کپی کردن
7% 2 کپی کردن
6% 8 کپی کردن
6% 0 کپی کردن
6% 1 کپی کردن
6% 2 کپی کردن
6% 15 کپی کردن
5% 4 کپی کردن
5% 7 کپی کردن
5% 1 کپی کردن
5% 3 کپی کردن
5% 0 کپی کردن
4% 0 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 6 کپی کردن
4% 3 کپی کردن
4% 13 کپی کردن
3% 4 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
3% 1 کپی کردن
2% 4 کپی کردن
2% 0 کپی کردن
2% 11 کپی کردن
2% 3 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
2% 7 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 3 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 7 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 64 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 76 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 1 کپی کردن
-3% 21 کپی کردن
-3% 0 کپی کردن
-3% 0 کپی کردن
-4% 40 کپی کردن
-4% 1 کپی کردن
-4% 10 کپی کردن
-4% 3 کپی کردن
-5% 0 کپی کردن
-6% 1 کپی کردن
-6% 4 کپی کردن
-6% 0 کپی کردن
-6% 3 کپی کردن
-6% 3 کپی کردن
-6% 17 کپی کردن
-7% 15 کپی کردن
-7% 0 کپی کردن
-7% 4 کپی کردن
-7% 6 کپی کردن
-8% 1 کپی کردن
-8% 0 کپی کردن
-9% 3 کپی کردن
-10% 15 کپی کردن
-10% 50 کپی کردن
-10% 2 کپی کردن
-10% 10 کپی کردن
-10% 4 کپی کردن
-11% 13 کپی کردن
-12% 19 کپی کردن
-12% 1 کپی کردن
-12% 2 کپی کردن
-13% 2 کپی کردن
-13% 1 کپی کردن
-13% 1 کپی کردن
-13% 0 کپی کردن
-13% 4 کپی کردن
-13% 49 کپی کردن
-15% 1 کپی کردن
-15% 10 کپی کردن
-16% 3 کپی کردن
-16% 4 کپی کردن
-17% 0 کپی کردن
-19% 3 کپی کردن
-19% 4 کپی کردن
-20% 3 کپی کردن
-21% 8 کپی کردن
-21% 44 کپی کردن
-24% 7 کپی کردن
-25% 8 کپی کردن
-25% 8 کپی کردن
-25% 7 کپی کردن
-28% 2 کپی کردن
-29% 56 کپی کردن
-33% 10 کپی کردن
-34% 3 کپی کردن
-35% 12 کپی کردن
-39% 2 کپی کردن
-41% 18 کپی کردن
-45% 1 کپی کردن
-47% 8 کپی کردن
-48% 2 کپی کردن
-48% 21 کپی کردن
-56% 6 کپی کردن
-60% 27 کپی کردن
-61% 26 کپی کردن
-63% 4 کپی کردن
-67% 13 کپی کردن
-69% 9 کپی کردن
-71% 4 کپی کردن
-72% 46 کپی کردن
-73% 3 کپی کردن
-74% 13 کپی کردن
-74% 3 کپی کردن
-75% 3 کپی کردن
-75% 16 کپی کردن
-76% 3 کپی کردن
-78% 3 کپی کردن
-78% 12 کپی کردن
-85% 4 کپی کردن
-85% 5 کپی کردن
-85% 12 کپی کردن
-85% 30 کپی کردن
-86% 13 کپی کردن
-86% 3 کپی کردن
-89% 5 کپی کردن
-91% 3 کپی کردن
-92% 12 کپی کردن
-93% 6 کپی کردن
-93% 3 کپی کردن
-93% 1 کپی کردن
-95% 3 کپی کردن
-95% 4 کپی کردن
-97% 1 کپی کردن
-98% 54 کپی کردن
-99% 4 کپی کردن
-99% 3 کپی کردن
-99% 0 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن

کل استراتژی ها: 377

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه