RAMM

امروز مانند یک حرفه‌ای شروع به معامله کنید

ما لیستی از موفقیت آمیزترین استراتژی‌های معاملاتی را گردآوری کرده ایم. می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید

نام
عملکرد کل
چارت قیمت
سن، هفته
1535% 24 کپی کردن
1207% 150 کپی کردن
857% 36 کپی کردن
783% 107 کپی کردن
508% 50 کپی کردن
393% 32 کپی کردن
235% 2 کپی کردن
225% 1 کپی کردن
221% 5 کپی کردن
211% 1 کپی کردن
187% 45 کپی کردن
187% 0 کپی کردن
178% 1 کپی کردن
167% 22 کپی کردن
166% 94 کپی کردن
155% 24 کپی کردن
132% 1 کپی کردن
119% 4 کپی کردن
114% 3 کپی کردن
111% 36 کپی کردن
111% 3 کپی کردن
109% 1 کپی کردن
106% 10 کپی کردن
104% 3 کپی کردن
102% 2 کپی کردن
95% 3 کپی کردن
86% 2 کپی کردن
80% 15 کپی کردن
73% 6 کپی کردن
71% 27 کپی کردن
71% 3 کپی کردن
68% 1 کپی کردن
66% 13 کپی کردن
58% 0 کپی کردن
58% 0 کپی کردن
58% 14 کپی کردن
58% 17 کپی کردن
57% 0 کپی کردن
57% 1 کپی کردن
55% 6 کپی کردن
54% 8 کپی کردن
53% 12 کپی کردن
53% 0 کپی کردن
52% 6 کپی کردن
51% 3 کپی کردن
48% 1 کپی کردن
48% 2 کپی کردن
44% 7 کپی کردن
44% 1 کپی کردن
43% 3 کپی کردن
43% 3 کپی کردن
40% 5 کپی کردن
38% 23 کپی کردن
38% 1 کپی کردن
37% 0 کپی کردن
35% 6 کپی کردن
35% 78 کپی کردن
34% 16 کپی کردن
32% 1 کپی کردن
30% 1 کپی کردن
30% 3 کپی کردن
30% 1 کپی کردن
30% 4 کپی کردن
29% 1 کپی کردن
29% 2 کپی کردن
29% 1 کپی کردن
27% 6 کپی کردن
27% 18 کپی کردن
25% 2 کپی کردن
25% 2 کپی کردن
25% 14 کپی کردن
22% 3 کپی کردن
21% 1 کپی کردن
21% 2 کپی کردن
20% 0 کپی کردن
19% 4 کپی کردن
19% 3 کپی کردن
18% 4 کپی کردن
18% 8 کپی کردن
16% 3 کپی کردن
16% 6 کپی کردن
15% 26 کپی کردن
15% 5 کپی کردن
15% 0 کپی کردن
15% 0 کپی کردن
14% 5 کپی کردن
13% 2 کپی کردن
12% 1 کپی کردن
12% 12 کپی کردن
11% 3 کپی کردن
11% 4 کپی کردن
11% 3 کپی کردن
10% 3 کپی کردن
10% 0 کپی کردن
10% 21 کپی کردن
9% 0 کپی کردن
9% 5 کپی کردن
9% 2 کپی کردن
8% 1 کپی کردن
8% 30 کپی کردن
8% 5 کپی کردن
8% 7 کپی کردن
7% 32 کپی کردن
7% 1 کپی کردن
6% 8 کپی کردن
6% 5 کپی کردن
5% 30 کپی کردن
5% 0 کپی کردن
5% 1 کپی کردن
5% 0 کپی کردن
5% 0 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 5 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 8 کپی کردن
4% 2 کپی کردن
3% 1 کپی کردن
3% 7 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
3% 4 کپی کردن
3% 0 کپی کردن
2% 8 کپی کردن
2% 3 کپی کردن
2% 9 کپی کردن
2% 0 کپی کردن
2% 0 کپی کردن
2% 8 کپی کردن
2% 1 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 5 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
1% 2 کپی کردن
1% 1 کپی کردن
1% 31 کپی کردن
1% 0 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 6 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 12 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 4 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-1% 7 کپی کردن
-1% 5 کپی کردن
-1% 4 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 117 کپی کردن
-1% 0 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-2% 6 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-2% 3 کپی کردن
-2% 1 کپی کردن
-2% 1 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 9 کپی کردن
-2% 0 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-3% 4 کپی کردن
-3% 7 کپی کردن
-3% 2 کپی کردن
-3% 8 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 13 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 3 کپی کردن
-4% 2 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-4% 4 کپی کردن
-4% 0 کپی کردن
-5% 3 کپی کردن
-5% 8 کپی کردن
-5% 14 کپی کردن
-5% 2 کپی کردن
-6% 11 کپی کردن
-6% 7 کپی کردن
-6% 3 کپی کردن
-6% 5 کپی کردن
-6% 2 کپی کردن
-6% 1 کپی کردن
-7% 11 کپی کردن
-7% 4 کپی کردن
-8% 10 کپی کردن
-8% 12 کپی کردن
-8% 0 کپی کردن
-8% 4 کپی کردن
-9% 10 کپی کردن
-9% 8 کپی کردن
-9% 0 کپی کردن
-9% 8 کپی کردن
-10% 24 کپی کردن
-10% 4 کپی کردن
-10% 7 کپی کردن
-10% 13 کپی کردن
-10% 0 کپی کردن
-10% 23 کپی کردن
-11% 3 کپی کردن
-11% 3 کپی کردن
-11% 0 کپی کردن
-11% 6 کپی کردن
-11% 0 کپی کردن
-11% 11 کپی کردن
-12% 8 کپی کردن
-13% 35 کپی کردن
-13% 10 کپی کردن
-13% 2 کپی کردن
-14% 4 کپی کردن
-14% 4 کپی کردن
-15% 13 کپی کردن
-15% 1 کپی کردن
-15% 16 کپی کردن
-15% 5 کپی کردن
-15% 0 کپی کردن
-17% 4 کپی کردن
-17% 1 کپی کردن
-17% 15 کپی کردن
-18% 12 کپی کردن
-18% 3 کپی کردن
-19% 2 کپی کردن
-19% 4 کپی کردن
-19% 13 کپی کردن
-19% 4 کپی کردن
-20% 6 کپی کردن
-20% 2 کپی کردن
-21% 30 کپی کردن
-21% 13 کپی کردن
-22% 4 کپی کردن
-23% 1 کپی کردن
-24% 7 کپی کردن
-25% 4 کپی کردن
-25% 12 کپی کردن
-25% 0 کپی کردن
-26% 3 کپی کردن
-26% 5 کپی کردن
-26% 2 کپی کردن
-26% 29 کپی کردن
-26% 0 کپی کردن
-27% 5 کپی کردن
-27% 0 کپی کردن
-27% 4 کپی کردن
-27% 15 کپی کردن
-28% 15 کپی کردن
-29% 3 کپی کردن
-29% 13 کپی کردن
-29% 6 کپی کردن
-30% 1 کپی کردن
-30% 1 کپی کردن
-30% 0 کپی کردن
-31% 14 کپی کردن
-31% 0 کپی کردن
-31% 5 کپی کردن
-31% 0 کپی کردن
-33% 15 کپی کردن
-33% 15 کپی کردن
-33% 4 کپی کردن
-33% 0 کپی کردن
-35% 9 کپی کردن
-36% 0 کپی کردن
-37% 31 کپی کردن
-37% 5 کپی کردن
-39% 5 کپی کردن
-39% 0 کپی کردن
-40% 31 کپی کردن
-42% 17 کپی کردن
-42% 2 کپی کردن
-43% 8 کپی کردن
-44% 2 کپی کردن
-44% 14 کپی کردن
-45% 5 کپی کردن
-46% 7 کپی کردن
-47% 5 کپی کردن
-48% 3 کپی کردن
-48% 6 کپی کردن
-49% 21 کپی کردن
-49% 4 کپی کردن
-52% 5 کپی کردن
-52% 5 کپی کردن
-53% 1 کپی کردن
-53% 9 کپی کردن
-53% 4 کپی کردن
-53% 0 کپی کردن
-53% 6 کپی کردن
-54% 22 کپی کردن
-56% 38 کپی کردن
-56% 0 کپی کردن
-57% 15 کپی کردن
-57% 7 کپی کردن
-58% 9 کپی کردن
-58% 1 کپی کردن
-58% 4 کپی کردن
-58% 26 کپی کردن
-60% 6 کپی کردن
-60% 16 کپی کردن
-60% 0 کپی کردن
-61% 0 کپی کردن
-61% 15 کپی کردن
-62% 22 کپی کردن
-62% 0 کپی کردن
-62% 3 کپی کردن
-63% 23 کپی کردن
-63% 20 کپی کردن
-64% 29 کپی کردن
-64% 22 کپی کردن
-65% 3 کپی کردن
-65% 6 کپی کردن
-65% 1 کپی کردن
-65% 0 کپی کردن
-66% 0 کپی کردن
-67% 27 کپی کردن
-67% 5 کپی کردن
-68% 1 کپی کردن
-68% 8 کپی کردن
-68% 0 کپی کردن
-71% 6 کپی کردن
-72% 48 کپی کردن
-72% 11 کپی کردن
-72% 27 کپی کردن
-73% 105 کپی کردن
-76% 23 کپی کردن
-77% 7 کپی کردن
-78% 1 کپی کردن
-78% 8 کپی کردن
-78% 5 کپی کردن
-78% 5 کپی کردن
-79% 1 کپی کردن
-79% 2 کپی کردن
-80% 2 کپی کردن
-81% 2 کپی کردن
-82% 6 کپی کردن
-82% 5 کپی کردن
-83% 5 کپی کردن
-84% 5 کپی کردن
-85% 4 کپی کردن
-85% 3 کپی کردن
-86% 5 کپی کردن
-86% 71 کپی کردن
-86% 3 کپی کردن
-88% 4 کپی کردن
-88% 1 کپی کردن
-89% 4 کپی کردن
-91% 0 کپی کردن
-92% 6 کپی کردن
-92% 9 کپی کردن
-92% 11 کپی کردن
-93% 1 کپی کردن
-93% 2 کپی کردن
-93% 5 کپی کردن
-94% 12 کپی کردن
-94% 1 کپی کردن
-95% 3 کپی کردن
-95% 6 کپی کردن
-95% 5 کپی کردن
-95% 5 کپی کردن
-96% 13 کپی کردن
-96% 0 کپی کردن
-96% 11 کپی کردن
-97% 3 کپی کردن
-97% 3 کپی کردن
-97% 13 کپی کردن
-97% 10 کپی کردن
-98% 3 کپی کردن
-98% 15 کپی کردن
-98% 5 کپی کردن
-98% 3 کپی کردن
-98% 6 کپی کردن
-98% 6 کپی کردن
-98% 12 کپی کردن
-98% 4 کپی کردن
-98% 4 کپی کردن
-98% 8 کپی کردن
-98% 9 کپی کردن
-99% 38 کپی کردن
-99% 3 کپی کردن
-99% 7 کپی کردن
-99% 12 کپی کردن
-99% 4 کپی کردن
-99% 9 کپی کردن
-99% 5 کپی کردن
-99% 7 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-100% 2 کپی کردن
-100% 3 کپی کردن
-100% 2 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-100% 3 کپی کردن
-100% 2 کپی کردن
-100% 8 کپی کردن
-100% 11 کپی کردن
-100% 4 کپی کردن
-100% 13 کپی کردن
-100% 11 کپی کردن
-100% 34 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-100% 19 کپی کردن
-100% 1 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-100% 7 کپی کردن
-100% 6 کپی کردن
-100% 4 کپی کردن
-101% 9 کپی کردن
-101% 11 کپی کردن
-105% 17 کپی کردن
-108% 0 کپی کردن
-110% 3 کپی کردن
-112% 3 کپی کردن
-114% 6 کپی کردن
-136% 4 کپی کردن
-139% 1 کپی کردن
-265% 9 کپی کردن
-452% 1 کپی کردن
-464% 1 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن