آیا می‌توانم درصدی از مبلغ درآمد ریبیت خود را به مشتریانم بازگردانم؟