مروری بر انواع حساب‌های معاملاتی

مقایسه حساب
حداقل واریز
لوریج
حداقل حجم سفارش
اسپرد
کمیسیون
میزان Stop Out
ارز حساب
E
ECN
اجرای بازار
$200 / €200
تا سقف 1:200 1
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 0 پیپ
2.5$/2.5€ در هر 1 لات 2
40%
USD, EUR
S
Standard بهترین کار برای شروعBest to Start
اجرای سریع / اجرای بازار
$100 / €100
تا 1:1000 1
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 1.3 پیپ
0 2
20%
USD, EUR
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
$100 / €100
تا 1:1000 1
از 0.01 با گام 0.01
ثابت از 3 پیپ 2
0 3
20%
USD, EUR
مقایسه حساب
E
ECN
F
Fixed
حداقل واریز لوریج حداقل حجم سفارش اسپرد کمیسیون میزان Stop Out ارز حساب
$200 / €200 تا سقف 1:200 1 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 0 پیپ 2.5$/2.5€ در هر 1 لات 2 40% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:1000 1 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 1.3 پیپ 0 2 20% USD, EUR
$100 / €100 تا 1:1000 1 از 0.01 با گام 0.01 ثابت از 3 پیپ 2 0 3 20% USD, EUR