اطلاعات لوریج

فارکس

لطفا یک حساب را انتخاب کنید
ایکوئیتی
Standard
Fixed
ECN
لوریج
< $10 000 < $10 000
1:1000
1:1000
1:200
$10 000 — $50 000 > $10 000
< $50 000
1:500
1:500
1:200
$50 000 — $100 000 > $50 000
< $100 000
1:200
1:200
1:200
> $100 000 > $100 000
1:100
1:100
1:100

فلزات

ایکوئیتی
لوریج
< $250 000
1:200
> $250 000
1:100

شاخص ها, کالا, اوراق قرضه

ایکوئیتی
لوریج
< $250 000
1:100
$250 000 — $500 000
1:50
> $500 000
1:20

ارزهای رمزپایه

ایکوئیتی
BTC/USD
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $250 000
1:10
1:5
> $250 000
1:5
1:2
ایکوئیتی
BTC/USD
< $20 000
1:10
> $20 000
< $50 000
1:3
> $50 000
1:1
ایکوئیتی
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $20 000
1:5
> $20 000
1:1

سهام

حداکثر لوریج 1:10

*در حساب‌های بر پایه EUR، ایکوئیتی با نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.