اطلاعات لوریج

فارکس

لطفا یک حساب را انتخاب کنید
ایکوئیتی
Standard
Fixed
ECN
لوریج
< $10 000 < $10 000
حداکثر 1:1000
حداکثر 1:1000
1:200
$10 000 — $50 000 > $10 000
< $50 000
حداکثر 1:500
حداکثر 1:500
1:200
$50 000 — $100 000 > $50 000
< $100 000
حداکثر 1:200
حداکثر 1:200
1:200
$100 000 — $1 000 000 > $100 000
< $1 000 000
حداکثر 1:100
حداکثر 1:100
1:100

ارزهای رمزپایه

ایکوئیتی
BTC/USD
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $20 000
حداکثر 1:10
حداکثر 1:5
$20 000 — $50 000
حداکثر 1:3
حداکثر 1:1
> $50 000
حداکثر 1:1
حداکثر 1:1
ایکوئیتی
BTC/USD
< $20 000
حداکثر 1:10
> $50 000
< $20 000
حداکثر 1:3
> $50 000
حداکثر 1:1
ایکوئیتی
ارزهای رمزپایه‌ی دیگر
< $20 000
حداکثر 1:5
> $20 000
حدا0کثر 1:1

فلزات

نمادها
لوریج
XAU/USD
1:200
دیگر
1:100

اوراق قرضه

حداکثر لوریج 1:100

کالا

حداکثر لوریج 1:100

شاخص ها

حداکثر لوریج 1:100

سهام

حداکثر لوریج 1:10

*در حساب‌های بر پایه EUR، ایکوئیتی با نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.