اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

سیاست ضد پولشویی

اطلاعات کلی درباره شرکت:

AMarketsشرکتی است با مسئولیت محدود که در زمینه ضد پولشویی در سطح فرا استاندارد حرکت میکند، و تمام تلاش خود را میکند تا مانع تمام فعالیت‌هاي مجرمانه و غیرقانونی مالی شود.

سیاست حقوقی شرکت لایحه‌هاي مفصل در زمینه نظارت بر آیین نامه FOREX دارد. شرکت سالانه حسابرسی میشود و این حسابرسی به منظور بررسی تخلفات مرتبط با مفاد قانونی است، در پی آن بیانیه‌هايی از طرف دفتر خدماتی ثبت State Registrar منتشر میشود تا تأیید کند که شرکت
وضعیت خوبی دارد و کاملاً منطبق بر قوانین ملی فعالیت میکند. به علاوه، به منظور آشنایی بیشتر با فعالیتهاي قانونی، شرکت، سالانه یک پیشنهاد قانونی مستقل از .The Legal 500 براي شناسایی، پیشگیري و هشدار از هرگونه معامله با هدف تبدیل پول، از راه‌هاي غیرقانونی یا هرگونه راه پولسازي به پول قانونی، شرکت آیین‌نامه زیر را وضع کرده‌است:
 

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

از ﺳﻮدآوري ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ، در ﺳﻄﺢ اول، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺪﺗﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ KYC/AML )ﺿﺪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ / ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي( را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﻬﺪي ﮐﻪ دادهاﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ، و ﺑﺮاﺳﺎس دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي، در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻘﺮه، ﻃﻼ و ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻮري، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، ﮔﺮدش ﭘﻮل، روش ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ – اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺒﺘﺪي اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ را ﻣﯽدﻫﺪ.( ﺳﭙﺲ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺑﺎزار ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﮐﻤّﯽ، روشﻫﺎي وارﯾﺰ، اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي Forex، و ﻧﻤﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺸﺘﺮي، ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎرﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
 

نظارت بر واریزها و برداشت‌ها

ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺮاﮐﻨﺶ، وارﯾﺰ ﭘﻮل و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎري ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:

 • هرگاه پول توسط سیستم پیامکی الکترونیکی یا از یک کارت منتقل شود، اسم صاحب حساب بانکی / کارت باید با نامی
  که موقع ثبت حساب مشتري نوشته شده مطابقت داشته باشد.
 • هرگاه سپرده‌ها با مِتُدي پرداخت شود که نتوان با آن مِتُد پول برداشت کرد، پول باید از طریق حساب بانکی، یا با یک متد دیگري که موافق
  قوانین شرکت باشد و در شناسایی صاحب حساب منبع موثقی باشد، برداشت شود
 • هرگاه سپردهاي با متدهاي مختلف دیگر به حساب واریز شود، پول باید متناسب با مقدار سپرده با همان متد برداشت شود

 

آموزش مقررات نوین آیین نامه AMLبه کارکنان

کارکنان سازمان مالی، مسئول تراکنش‌هاي مشتري هستند یعنی واریز و برداشت‌ها. و براي تأیید صحت و درستی اسناد هویتی مهم و اصلی در بازار بدنبال هرگونه سیاست‌هاي جدید ضد پولشویی میگردند. و به طور مرتب آموزش داده شده و براساس FATFو Big4 Business Bulletins آموزششان به روز میشود.
پرسنل براي آگاهی از اطلاعاتی که در عمل کارآمد باشد به ویژه درباره آیین نامههاي ،CTF/AML/KYCدوره میبینند. تجارت مالی کالا / ضد پولشویی / شناخت مشتریان جدید.
 

واکنش به موقع به پرچم‌هاي قرمز و دیگر علائم رفتارهاي مشکوك مشتریان

تمام تراکنش‌هاي غیرتجاري در تمام جابه‌جایی‌هایی که پول روند پولشویی را طی بکند، از فیلتر پولشویی رد میشوند:

 • جایگزینی پول
  در این مرحله، سپرده‌ها به یک دستگاه مالی دیگر منتقل میشوند، مثل چک، حساب بانکی، سیستمهاي تراکنش پیامکی. و یا اینکه، سپرده صرف خرید اجناس گرانی میشود که پس از مدتی بتوان به راحتی آنها را فروخت. همچنین میتوان پول را در یک بنگاه بانکی یا غیربانکی سرمایه‌گذاري کرد. (مثلاً صرافی‌ها)
  براي جلوگیري از شک شرکت، فرد پولشوي به جاي جمع کردن تمام سرمایه روي هم، تصمیم میگیرد با سپرده چند کار انجام دهد. این روش جایگزینی پول smurfing یا ساخت و پاخت نام دارد.
 • تجزیه پول
  سپرده هاي پولی به حساب‌هاي دیگر یا دیگر دستگاه‌هاي مالی منتقل میشوند. این اقدام براي این است که سرنخ را پنهان کنند و از شناسایی کسی که چندین تراکنش مالی انجام داده جلوگیري کنند. تغییر شکل و انتقالات مالی مراحل ردیابی پولشویی را پیچیده میکند.
 • ادﻏﺎم ﭘﻮل
  ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﺮﮐﺖ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟﺎزه دﯾﺮﮐﺮد: اﯾﻦ روش ﯾﮏ دوره 10 روزه ﺳﮑﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺟﺎزه دﯾﺮﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﮐﺮده وﻟﯽ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ روش force brute ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد. از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرت و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰارِ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، در ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺪ ﺧﻄﺎي ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد، از ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ(، در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه از ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺎرت، ﮐﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ(، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺄﯾﯿﺪ روشﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﺪي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﯿﻢ، ﮐﺸﻮر اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، آدرس آي ﭘﯽ، ﭘﯿﻦ ﮐﺪ ﮐﺎرت، و … ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺪﯾﺪ از ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ، ﻗﺼﻮر در ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ از ﻣﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﺮم ﯾﮏ ﺣﺴﺎب در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ CID ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮي در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ.

بنابراین، براي اینکه مجرمان از خدمات شرکت براي رسیدن به اهداف پولشویی، تأمین بودجه‌هاي اعمال تروریستی، و یادیگر فعالیتهاي مجرمانه،استفاده نکنند، شرکت با مسئولیت محدودِ AMarketاقدامات زیر را انجام میدهد

 • درخواست ثبت مشخصات هویتی مناسب براي شناسایی هویت مشتري؛
 • بررسی خطر احتمالی درگیري مشتري با پولشویی یا تأمین بودجه اعمال تروریستی؛
 • رد درخواست مشتري براي جلوگیري از پولشویی و تأمین بودجه اعمال تروریستی، در صورتی که پس از انجام بررسی‌هاي لازم مشخص شودکشور مشتري در فهرست کشورهایی است که FATF اعلام کرده است؛
 • براي شناسایی مجدد مشتري، در صحت اطلاعات هویتی هرشک و احتمالی باید بررسی شود؛
 • از برقراري هرگونه رابطه کاري با مشتریان ناشناس خودداري شود

در ارزیابی‌ها، سه طبقه از ریسک شناسایی شده‌اند:

 • موقعیت مکانی فرد یا محل اقامتش: ریسک کشوري یا جغرافیایی است*؛
 • پارامترهاي شخصیتیِ فرد که بخشی از عمل تراکنش است: ریسک مشتري است؛
 • فعالیت شغلی کسی که تراکنش را انجام میدهد: ریسک محصول یا ریسک خدمات است؛

*ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ FATF، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ رد ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ .اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

ما ریسکهاي معرفی شده را بررسی کردیم، سپس از یک تا سه مقیاس هر طبقه را نیز ارزیابی کردیم:

 • سطح پایین
  در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻋﺎدي ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮق دارد، وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه رﯾﺴﮏ ، ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ يا اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
 • سطح وسط
  در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻋﺎدي ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮق دارد، وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه رﯾﺴﮏ، ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ياﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ.
 • سطح بالا
  ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮد و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻓﺮق ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، وﻗﻮع رﯾﺴﮏ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﻤﺎلﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ / ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮي را ﺟﻤﻊآوري ﮐﻨﺪاﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊآوري، ذﺧﯿﺮه، ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺟﺮمﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎيﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا.
 

AMarkets LTD
Beachmont Business Centre, 272, Kingstown
Saint Vincent and the Grenadines
[email protected]
Date of Last Revision 20/08/2020