سیاست حفظ حـریم خصوصی

حـریم خصوصی شما اولویت ماست

LTD AMarkets متعهد است از تمام اطالعات شخصی تهیه شده توسط مشتریان حفاظت کند. سیاست حفظ حریم خصوصی توصیف میکند که چگونه از اطالعات خصوصی جمعآوری شده توسط ما که بوسیله ثبت نام یا دریافت محصوالت و خدمات ما جمعآوری شده محافظت میشود. مواد موجود در این اطالعیه شامل حال مشتریان قبلی و کنونی میگردد.
 

چرا و چگونه ما اطالعات شخصی را جمعآوری میکنیم؟

هنگامی که درخواست افتتاح حساب با LTD AMarkets را میدهید و یا با حساب قبلی خود کارمیکنید، ما اطالعات شخصی شما را جهت اهداف تجاری مانند ارزیابی نیازهای مالی، پردازش درخواستها و معامالت، مطلع کردن شما درباره
محصوالت و خدماتی که ممکن است مورد عالقه شما باشد و ارائه خدمات پشتیبانی، از مشتری جمعآوری میکنیم:

● اطالعات تهیه شده توسط شما در فرم ثبت نام و فرمهای دیگر نظیر نام، آدرس، تاریخ تولد و شغل؛
● اطالعات مربوط به معامالت شما با ما؛
● اطالعات تهیه شده توسط شما جهت تأیید هویت شما مانند پاسپورت، یا اطالعات دریافت شده از نهادهای دیگری
که زیرمجموعه LTD AMarkets نیستند.
 

به اشتراکگـذاری اطالعات

ممکن است اطالعات ذکر شده در باال را مانند خدماترسانی به حساب مشتریان و مطلع کردن مشتریان از کاالها و
خدمات جدید جهت اهداف تجاری که توسط قوانین مربوطه در این خصوص مجاز دانسته شدهاند را به اشتراک بگذاریم.
اطالعاتی که ما جهت اهداف بازاریابی به اشتراک میگذاریم به نام، آدرس و اطالعات حساب محدود میشوند.
 

به اشتراکگـذاری اطالعات

به منظور پشتیبانی از محصوالت مالی و خدماتی که ما برای شما تهیه کردهایم، ممکن است که اطالعات شخصی اشاره شده در باال را با نهادهای خارجی ارائه دهندگان خدمات و بازاریابان مشترکی که تحت پوشش ما نیستند به اشتراک بگذاریم. این نهادها شامل: مؤسسات خدمات مالی (مانند مشاوران، واسطهها، کارگزاران، شرکتهای معتمد و بانکها) و یا کسانی که با ما قرارداد مشترک بازاریابی مانند قراردادهای خدمات مالی بازار و یا محصوالتی که بصورت مشترک ارائه میدهند که توسط ما تأیید و یا پشتیبانی میشوند. شرکتهایی که به ما خدمات ارائه میدهند و یا از طرف ما خدمت رسانی میکنند مانند فروشندگانی که تهیه کننده و ارسال کننده صورتحسابها و تأییدکنندگان تراکنشهای مالی و یا پردازش کنندگان اطالعات وب سایت www.amarkets.com و نگهداری و توسعه نرم افزارهای کامپیوتری، پردازش و خدمات بازاریابی میباشند. این شرکتها که از طرف ما خدمات ارائه میدهند ملزمند اطالعات شخصی شما را بصورت محرمانه حفظ کنند. همچنین ممکن است ما اطالعات شخصی شما را با شرکتهایی که وابسته به ما نیستند ، مقامات

ناظر مالی که دارای مجوزند و یا ملزم به رعایت قانون میباشند به اشتراک بگذاریم. به طور مثال ما ممکن است اطالعات شخصی شما را برای همکارانی که دارای مجوز از نهادهای مالی میباشند و سازمانهای مجری قانون جهت اجرای احکام
و یا درخواستهای رسمی دیگری که ملزم به حفاظت از حقوق و داراییهای ما هستند افشا کنیم. ما از اطالعات شخصی شما به غیر از مواردی که در این سند حفظ حریم خصوصی توضیح دادیم و برای هیچ هدف دیگری استفاده نمیکنیم مگر در زمان تهیه این اطالعات به شما در نحوه استفاده از آنها توضیح دهیم و یا از شما بابت
آن اجازه بگیریم.
 

دسترسی و بازبینـی اطالعـات شخصی شما

ما تالش میکنیم که از پروندههای مشتریانمان بطور دقیق و کامل نگهداری کنیم. بیشتر این اطالعات در صورتحسابهایی
که از ما دریافت میکنید و یا فرمهای ثبتنامی که بابت دریافت خدمات و کاالهای ما ارسال میکنید موجود میباشد. ما شما را تشویق میکنیم که این اطالعات را بازبینی کرده و در صورت نیاز به هر گونه اصالح و یا بروزرسانی به ما اطالع دهید. در صورت داشتن هر گونه سؤال درباره اطالعات شخصیتان و یا این اطالعیه حفظ حریم خصوصی لطفاً با معرف
حساب خود تماس بگیرید.