اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

امروز مانند یک حرفه‌ای شروع به معامله کنید

ما لیستی از موفقیت آمیزترین استراتژی‌های معاملاتی را گردآوری کرده ایم. می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید

امروز مانند یک حرفه‌ای شروع به معامله کنید

ما لیستی از موفقیت آمیزترین استراتژی‌های معاملاتی را گردآوری کرده ایم. می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید

نام
عملکرد کل
چارت قیمت
سن، هفته
1535% 32 کپی کردن
1368% 158 کپی کردن
997% 6 کپی کردن
861% 44 کپی کردن
798% 115 کپی کردن
727% 7 کپی کردن
700% 5 کپی کردن
630% 58 کپی کردن
420% 8 کپی کردن
393% 40 کپی کردن
391% 6 کپی کردن
317% 53 کپی کردن
310% 6 کپی کردن
177% 12 کپی کردن
174% 6 کپی کردن
163% 4 کپی کردن
159% 4 کپی کردن
152% 5 کپی کردن
152% 5 کپی کردن
150% 4 کپی کردن
147% 5 کپی کردن
144% 44 کپی کردن
124% 9 کپی کردن
115% 4 کپی کردن
100% 6 کپی کردن
87% 5 کپی کردن
86% 3 کپی کردن
83% 22 کپی کردن
74% 3 کپی کردن
72% 8 کپی کردن
72% 7 کپی کردن
68% 23 کپی کردن
63% 4 کپی کردن
61% 4 کپی کردن
59% 6 کپی کردن
58% 4 کپی کردن
58% 4 کپی کردن
58% 4 کپی کردن
58% 4 کپی کردن
57% 4 کپی کردن
57% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
56% 4 کپی کردن
55% 3 کپی کردن
55% 4 کپی کردن
55% 4 کپی کردن
55% 4 کپی کردن
55% 3 کپی کردن
55% 3 کپی کردن
55% 4 کپی کردن
54% 20 کپی کردن
54% 23 کپی کردن
52% 2 کپی کردن
52% 16 کپی کردن
51% 10 کپی کردن
45% 3 کپی کردن
42% 7 کپی کردن
38% 86 کپی کردن
38% 8 کپی کردن
38% 11 کپی کردن
36% 11 کپی کردن
36% 24 کپی کردن
34% 1 کپی کردن
32% 3 کپی کردن
31% 22 کپی کردن
30% 2 کپی کردن
29% 14 کپی کردن
28% 5 کپی کردن
28% 8 کپی کردن
27% 2 کپی کردن
26% 7 کپی کردن
25% 5 کپی کردن
23% 2 کپی کردن
23% 11 کپی کردن
22% 15 کپی کردن
21% 12 کپی کردن
21% 2 کپی کردن
20% 2 کپی کردن
20% 12 کپی کردن
17% 4 کپی کردن
16% 4 کپی کردن
16% 4 کپی کردن
15% 2 کپی کردن
15% 7 کپی کردن
15% 4 کپی کردن
13% 4 کپی کردن
13% 1 کپی کردن
12% 2 کپی کردن
12% 1 کپی کردن
11% 15 کپی کردن
10% 15 کپی کردن
9% 9 کپی کردن
9% 6 کپی کردن
8% 8 کپی کردن
8% 3 کپی کردن
8% 4 کپی کردن
8% 34 کپی کردن
7% 40 کپی کردن
7% 12 کپی کردن
7% 6 کپی کردن
6% 6 کپی کردن
6% 3 کپی کردن
5% 3 کپی کردن
5% 8 کپی کردن
5% 2 کپی کردن
4% 1 کپی کردن
4% 2 کپی کردن
4% 5 کپی کردن
4% 2 کپی کردن
4% 29 کپی کردن
3% 2 کپی کردن
3% 3 کپی کردن
3% 7 کپی کردن
3% 12 کپی کردن
3% 8 کپی کردن
3% 2 کپی کردن
3% 8 کپی کردن
2% 2 کپی کردن
2% 8 کپی کردن
1% 6 کپی کردن
1% 7 کپی کردن
1% 3 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 12 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
-1% 4 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-1% 3 کپی کردن
-1% 1 کپی کردن
-1% 6 کپی کردن
-1% 125 کپی کردن
-1% 2 کپی کردن
-1% 7 کپی کردن
-1% 4 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-2% 10 کپی کردن
-2% 3 کپی کردن
-2% 3 کپی کردن
-2% 2 کپی کردن
-2% 6 کپی کردن
-2% 16 کپی کردن
-2% 5 کپی کردن
-3% 10 کپی کردن
-3% 5 کپی کردن
-3% 1 کپی کردن
-4% 9 کپی کردن
-4% 3 کپی کردن
-4% 18 کپی کردن
-4% 16 کپی کردن
-4% 1 کپی کردن
-5% 3 کپی کردن
-5% 11 کپی کردن
-5% 1 کپی کردن
-5% 10 کپی کردن
-5% 5 کپی کردن
-5% 1 کپی کردن
-5% 6 کپی کردن
-5% 7 کپی کردن
-5% 5 کپی کردن
-5% 3 کپی کردن
-5% 22 کپی کردن
-5% 3 کپی کردن
-6% 2 کپی کردن
-6% 2 کپی کردن
-7% 2 کپی کردن
-8% 13 کپی کردن
-8% 3 کپی کردن
-8% 19 کپی کردن
-9% 12 کپی کردن
-9% 4 کپی کردن
-10% 4 کپی کردن
-10% 15 کپی کردن
-10% 17 کپی کردن
-10% 5 کپی کردن
-11% 2 کپی کردن
-11% 11 کپی کردن
-11% 3 کپی کردن
-11% 8 کپی کردن
-11% 2 کپی کردن
-12% 4 کپی کردن
-12% 8 کپی کردن
-13% 7 کپی کردن
-13% 16 کپی کردن
-14% 14 کپی کردن
-14% 4 کپی کردن
-15% 1 کپی کردن
-15% 3 کپی کردن
-15% 32 کپی کردن
-16% 4 کپی کردن
-17% 19 کپی کردن
-18% 2 کپی کردن
-18% 10 کپی کردن
-18% 21 کپی کردن
-18% 5 کپی کردن
-19% 9 کپی کردن
-19% 2 کپی کردن
-19% 3 کپی کردن
-19% 8 کپی کردن
-19% 10 کپی کردن
-20% 13 کپی کردن
-20% 4 کپی کردن
-20% 7 کپی کردن
-21% 6 کپی کردن
-21% 13 کپی کردن
-22% 4 کپی کردن
-22% 12 کپی کردن
-23% 7 کپی کردن
-23% 2 کپی کردن
-24% 5 کپی کردن
-24% 2 کپی کردن
-24% 13 کپی کردن
-24% 23 کپی کردن
-25% 16 کپی کردن
-26% 3 کپی کردن
-26% 7 کپی کردن
-27% 4 کپی کردن
-28% 23 کپی کردن
-28% 4 کپی کردن
-29% 2 کپی کردن
-29% 4 کپی کردن
-30% 4 کپی کردن
-30% 4 کپی کردن
-30% 38 کپی کردن
-31% 11 کپی کردن
-31% 4 کپی کردن
-32% 2 کپی کردن
-32% 3 کپی کردن
-34% 12 کپی کردن
-35% 3 کپی کردن
-36% 39 کپی کردن
-37% 11 کپی کردن
-37% 9 کپی کردن
-37% 7 کپی کردن
-37% 4 کپی کردن
-39% 6 کپی کردن
-42% 11 کپی کردن
-43% 4 کپی کردن
-44% 18 کپی کردن
-44% 6 کپی کردن
-44% 6 کپی کردن
-44% 39 کپی کردن
-45% 11 کپی کردن
-47% 20 کپی کردن
-48% 13 کپی کردن
-49% 11 کپی کردن
-49% 7 کپی کردن
-50% 7 کپی کردن
-51% 25 کپی کردن
-51% 7 کپی کردن
-52% 3 کپی کردن
-53% 4 کپی کردن
-53% 7 کپی کردن
-54% 7 کپی کردن
-55% 15 کپی کردن
-55% 16 کپی کردن
-56% 46 کپی کردن
-56% 7 کپی کردن
-57% 4 کپی کردن
-58% 20 کپی کردن
-58% 2 کپی کردن
-59% 6 کپی کردن
-60% 9 کپی کردن
-61% 6 کپی کردن
-61% 2 کپی کردن
-62% 31 کپی کردن
-62% 10 کپی کردن
-64% 7 کپی کردن
-65% 26 کپی کردن
-66% 30 کپی کردن
-66% 1 کپی کردن
-67% 2 کپی کردن
-67% 21 کپی کردن
-69% 9 کپی کردن
-69% 23 کپی کردن
-69% 8 کپی کردن
-70% 7 کپی کردن
-70% 4 کپی کردن
-72% 6 کپی کردن
-73% 4 کپی کردن
-74% 13 کپی کردن
-74% 11 کپی کردن
-75% 4 کپی کردن
-75% 8 کپی کردن
-76% 12 کپی کردن
-76% 7 کپی کردن
-76% 23 کپی کردن
-76% 4 کپی کردن
-77% 28 کپی کردن
-77% 3 کپی کردن
-78% 6 کپی کردن
-79% 9 کپی کردن
-79% 6 کپی کردن
-79% 4 کپی کردن
-79% 8 کپی کردن
-80% 11 کپی کردن
-80% 1 کپی کردن
-82% 3 کپی کردن
-82% 15 کپی کردن
-83% 6 کپی کردن
-84% 35 کپی کردن
-84% 5 کپی کردن
-84% 4 کپی کردن
-85% 1 کپی کردن
-85% 79 کپی کردن
-85% 11 کپی کردن
-86% 2 کپی کردن
-86% 12 کپی کردن
-88% 2 کپی کردن
-89% 14 کپی کردن
-90% 23 کپی کردن
-90% 5 کپی کردن
-91% 2 کپی کردن
-91% 21 کپی کردن
-92% 38 کپی کردن
-92% 21 کپی کردن
-92% 5 کپی کردن
-93% 2 کپی کردن
-93% 3 کپی کردن
-93% 4 کپی کردن
-93% 4 کپی کردن
-94% 13 کپی کردن
-94% 3 کپی کردن
-94% 11 کپی کردن
-95% 14 کپی کردن
-96% 5 کپی کردن
-96% 3 کپی کردن
-96% 20 کپی کردن
-96% 20 کپی کردن
-96% 9 کپی کردن
-97% 17 کپی کردن
-97% 8 کپی کردن
-97% 4 کپی کردن
-97% 14 کپی کردن
-98% 3 کپی کردن
-98% 7 کپی کردن
-98% 5 کپی کردن
-98% 5 کپی کردن
-98% 6 کپی کردن
-98% 19 کپی کردن
-99% 6 کپی کردن
-99% 7 کپی کردن
-100% 46 کپی کردن
-100% 9 کپی کردن
-100% 7 کپی کردن
-100% 12 کپی کردن
-100% 13 کپی کردن
-100% 10 کپی کردن
-100% 4 کپی کردن
-100% 11 کپی کردن
-100% 10 کپی کردن
-100% 15 کپی کردن
-100% 4 کپی کردن
-100% 7 کپی کردن
-100% 5 کپی کردن
-127% 6 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 5 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 4 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 3 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 2 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 1 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن
0% 0 کپی کردن

کل استراتژی ها: 548

کل استراتژی ها:  

امروز مانند یک حرفه‌ای
شروع به معامله کنید

با کپی از معاملات معامله‌گران موفق