بخش اکسپرت ها،کلیدهای میانبر و برگه در پنجره Navigator