پنجره پارمترها یا Properties در قسمت Strategy Tester