کار با برگه َAlerts یا زنگ هشدارها در پنجره ترمینال

11 می 2022