کار با برگه َAlerts یا زنگ هشدارها در پنجره ترمینال