کار با برگه گزارش یا Report در پنجره Tester (بخش اول)