کار با برگه گزارش یا Report در پنجره Tester (بخش دوم)