قوانین برنامه های بونوس

لطفاً توجه داشته باشید كه بروکر AMarkets به شهروندان و ساكنان كشورهای زیر هیچ‌گونه بونوسی ارائه نمی‌دهد:
افغانستان ، هنگ کنگ ، مصر ، هند ، اندونزی ، اسرائیل ، مالزی ، پاکستان ، سنگاپور ، فیلیپین.

 

1. مقررات عمومی

1.1. شرایط و ضوابط بونوس که در زیر آورده شده که از این پس «شرایط» نامیده میشود (تعیین کننده روشها و قواعدی است که احکام اولیه عملیاتی اجرا شده توسط LTD AMarkets) که از این پس «شرکت» نامیده میشود( مطابق برنامه بونوس این شرکت میباشد. عملیات اشاره شده در باال شامل ارائه خدمات به اشخاص) که از این پس «مشتری»نامیده میشود (در ارتباط با محاسبه، واریز، لغو و کسر وجوه بونوس میباشد.)

1.2. این شرایط جزء جداییناپذیری از یک پیشنهاد عمومی ارائه شده توسط شرکت در وب سایت amarkets.trading میباشد، که باید توسط تمام طرفهای ذینفع به عنوان یک پیشنهاد برای به نتیجه رسیدن «موافقتنامه مشتری» که از این پس «توافقنامه» نامیده میشود (در شرایط مندرج در توافقنامه و ضمیمه آن در نظر گرفته شود)

1.3. پذیرش پیشنهاد توسط هر شخص حقوقی، به معنای پذیرش بدون قید و شرط شرایط و ضوابط جوایز مندرج در این قسمت میباشد. با امضای این سند، شما تأیید میکنید که شما ساکن ایاالت متحده، بریتانیا، ژاپن، لیتوانی، کره شمالی، الجزایر، میانمار، عراق نیستید.
لیست کامل این کشورها در وب سایت شرکت منتشر شده است.

1.4. شرکت متهعد میشود تا بونوس دریافتی توسط مشتری را بهعنوان قسمتی از پیشنهادهای ویژه مختلف و فعالیتهای بازاریابی شرکت، یا از هر راه دیگری که شرکت بدست آورده است را محاسبه، واریز یا کسر نماید.

1.5. شرکت حق دارد تا شرایط و ضوابط بونوس را به صورت یک جانبه و در هر زمانی، بدون اطلاع قبلی شرکت کنندگان تغییر داده و یا مواردی را به آن اضافه کند.

1.6. شرکت حق دارد مشتری را در مشارکت در پیشنهادهای ویژه (همچنین به پیشنهاد بونوس مورد ارجاع قرار گرفته) بدون افشای دلیل محروم سازد.

1.7. شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا پیشنهاد بونوس را در هر زمانی و بدون توضیح پس بگیرد.

1.8. تمام بونوس ها در فاصله 2 ماه از تاریخ تعهد معتبر میباشد، مگر اینکه در شرایط و ضوابط پیشنهاد بونوس قید شده باشد.

1.9. شرکت ممکن است با استفاده از اختیارات کامل خود پیشنهادات بونوس را بدون اطلاع قبلی تغییر داده و یا جایگزین نماید.

1.10. در مواقعی که شرکت به صورت کامل و یا فقط قسمتی از بونوس را از حساب مشتری و یا مشتریان کسر کند، مشتری موافق است تا هیچگونه اقدام قانونی بر ضد شرکت انجام ندهد. در صورت اختلاف بین طرفین به طور مثال: شرکت کنندگان در پیشنهاد و پیشنهاد دهنده باید تلاش خود را از طریق مذاکره حل و فصل مناقشات به خوبی انجام دهند. اگر اختلاف نتواند از طریق مذاکره حل شود، شکایت مطابق با قوانین اجرایی کشوری که شرکت در آن ثبت شده پیگیری خواهد شد.

2. شـرایط و ضـوابط

2.1. بونوس – مبلغ مشخصی است که با ارز پایه حساب واریز شده به حساب مشتری در طول پیشنهادهای ویژه مختلف و کمپین های بازاریابی سازماندهی شده توسط شرکت و یا در نتیجه هر گونه مشارکت و فعالیت با شرکت میباشد.

2.2. وجوه تعلق گرفته به عنوان بونوس میتواند در معاملات مستقل در حسابهای Fixed و حسابهای Standrad در پلتفرم 4 MetaTrader استفاده شود.

3. انجـام عملیات با استفـاده از بونوس

3.1. شرایط و ضوابط بونوس برای هر پیشنهاد ویژه به طور جداگانه و در وب سایت شرکت منتشر میشود.

3.1.1. پس از واریز در حساب معامالتی توسط مشتری، بونوس تعلق گرفته قبل از ۷ روز به مشتری اعطاء میگردد.

3.1.2. بونوس با توجه به بالانس واقعی حساب معاملاتی محاسبه و به حساب مشتری واریز میگردد و نمیتواند از مبلغ واریز بیشتر باشد.

3.1.3. بونوس فقط به حساب شرکت کننده در پیشنهاد ویژه واریز میگردد و نمیتوان آن را به حساب دیگری انتقال داد و یا در حساب دیگری استفاده کرد.

3.1.4. بونوس فقط میتواند در معاملات مورد استفاده قرار گیرد و نمیتواند توسط مشتری برداشت گردد.

3.1.5. شرکت حق دارد تا در هر زمانی بونوس را از حساب معامالتی مشتری حذف کند و یا به محض درخواست برداشتً قبل از اجرای توسط مشتری درست بعد از واریز شدن مبلغ بونوس به حساب (در حین و یا بعد از دوره بونوس) و فورا عملیات برداشت درخواست شده (در صورت امکان).

3.2. هنگامی که بونوس واریز شد، اگر مشتری درخواست برداشت وجه (و یا انتقال داخلی از یک حساب به حساب دیگر) از حساب خود در طول و یا بعد از دوره بونوس داشته باشد، ممکن است شرکت به دلخواه خود و قبل از اجرای درخواست برداشت تصمیم به حذف بونوس بگیرد.

3.3. شرکت حق دارد تا حساب یا حسابهای مشتری را مسدود کرده به جز موارد دیگری که توسط قانون فدرال یا مقامات مربوطه مورد نیاز است( و هر گونه وجه استفاده نشده را مبلغ خالص پس از بونوس به حساب مشتری انتقال دهد.)

3.4. اگر مشتری تمام و یا قسمتی از وجه مربوط به خودش را از حساب معاملاتی برداشت کند، بونوس برای آن دوره گزارش دهی لغو میگردد.

3.5. شرکت حق دارد حساب (های) مشتری (بجز مواردی که قانون فدرال یا مرجع مربوطه به آن ترتیب دیگری الزام می‌کند) را مسدود کرده و وجوه استفاده نشده (مبلغ بونوس) را به مشتری منتقل کند.

3.6. اگر مشتری برداشت کامل یا جزئی از وجوه شخصی خود را از حساب معاملاتی انجام دهد، بونوس لغو می‌شود.

3.7. اگر مبلغ حساب معاملاتی به سطح توقف برسد (به اجبار بسته شدن یک معامله باز، وقتی که دارایی/ نرخ مارجین به سطح خاصی برسد) بونوس باید لغو گردد.

3.8 در صورت عدم فعالیت در حساب معاملاتی مشتری در مدت 30 (سی) روز تقویمی، بونوس لغو می‌شود.

3.9 اگر شرکت مظنون شود و یا دلایل منطقی داشته باشد که مشتری عملیات کلاهبرداری، نقض و یا بهره برداری ناعادلانه از شرایط و ضوابط پیشنهادات ویژه و یا رفتاری غیر منطقی دارد، شرکت این حق را دارد تا به دلخواه خود:
بونوس را از حساب یا حساب‌های مشتری لغو، رد، یا کسر کند.
سرویس دهی به مشتری را نپذیرد یا توافقنامه بین شرکت و مشتری را جهت ارائه خدمات خاتمه دهد.

AMarkets LTD,
Suite 305, Griffith Corporate Centre
1510, Beachmont, Kingstown,
Saint Vincent and the Grenadines;
info@amarkets.com