ربات‌های معاملاتی

حساب افتتاح کنید و به دیتا بیس بزرگی از ربات‌های معاملاتی دسترسی پیدا کنید

معاملاتی فارکس به همراه بررسی‌ها اثر بخشی‌های آن ها دسترسی یابید.

کلیه مشاوران خبره در شرایط بازار واقعی آزمایش شده و جزئی از بزرگترین پایگاه داده ربات های تجاری موجود است.

نام حداقل اندازه حساب 6 ماه سود بدست آورید حداکثر افت کار
BADX v1 $ 2000 624% 43% دانلود
Setka Trader 1.6 $ 2000 583% 87% دانلود
Momentum Elder $ 1000 575% 32% دانلود
Calypso $ 2000 427% 70% دانلود
MACD-Pattern $ 1000 377% 27% دانلود
Swan 3MA $ 7000 211% 92% دانلود
Cobra ver 1.0 $ 2000 207% 44% دانلود
breadandbutter $ 4000 196% 79% دانلود
Golden Profit AUTO $ 2000 163% 52% دانلود
2Alir $ 2000 134% 92% دانلود
Ilan1.6Dynamic $1000 113% 34% دانلود
Ema 6.12 $ 2000 99% 64% دانلود
TSD $ 1000 96% 33% دانلود
Dynamic-7 $ 2000 96% 81% دانلود
Bunny $ 2000 93% 60% دانلود
GMartin Trader $ 5000 80% 50% دانلود
FrBestExp02.7 $ 5000 62% 62% دانلود
FD ALL PAIR $ 2000 61% 32% دانلود
Back v1 $ 2000 55% 25% دانلود
UltimateBot 1.4 $ 2000 54% 27% دانلود
Adjustable MA first $ 2000 50% 31% دانلود
Phoenix $ 2000 46% 47% دانلود
4hr Trader $ 2000 44% 17% دانلود
FiddlerEA 1.1 $ 2000 43% 91% دانلود
Double Ilan $ 2000 43% 74% دانلود
Avangard 1. 0 $ 5000 40% 17% دانلود
Enigma Pro Lite $ 1000 36% 15% دانلود
Shift $ 1000 35% 68% دانلود
CAP Ichimoku EA $ 2000 33% 18% دانلود
Dark Venus $ 2000 33% 25% دانلود
Frac $ 2000 30% 13% دانلود
Sovetnik ProfitGear $ 2000 28% 7% دانلود
3way2win v1 $ 2000 27% 13% دانلود
FxbrokerbusterV1.0 $ 4000 26% 47% دانلود
Ilan 2.0 $ 5000 24% 12% دانلود
LiveRSI $ 2000 24% 25% دانلود
Persistant Anti $ 2000 23% 25% دانلود
bb 0.1 $ 2000 23% 21% دانلود
SilverTrendTrading $ 5000 18% 65% دانلود
ATR Traller $ 2000 18% 26% دانلود
Bulls v1 $ 2000 18% 3% دانلود
ReticoloFX $ 2000 16% 14% دانلود
ReticoloFX Ring $2000 16% 14% دانلود
BoliBands&Envelop $ 2000 16% 7% دانلود
Breakthrough_BB $ 2000 15% 30% دانلود
Bull Dozer $ 2000 14% 18% دانلود
Mr Garlik $ 4000 13% 16% دانلود
3MA Signal1 $ 5000 11% 18% دانلود
MyPickyBreakout $ 2000 10% 45% دانلود
Quant Strategy EA $ 1000 7% 28% دانلود

اکسپرت‌ها توسط AMarkets طراحی نشده اند. آنها از بین افراد موجود در اینترنت انتخاب شده اند.  این شرکت اثربخشی آنها را تضمین نمی کند و در هنگام استفاده از این سیستم ها هیچگونه مسئولیتی در قبال نتیجه معاملاتی نخواهد داشت